REGULAMIN KURSÓW JĘZYKA WŁOSKIEGO
BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej

Misją Centrum BONA jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług językowych, aby ułatwić im rozwój i skuteczną komunikację. W tym celu:

Centrum BONA zobowiązuje się do:

 1. Dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania poprzez prowadzenie zajęć przez osoby o właściwych kwalifikacjach metodycznych i językowych.
 2. Zorganizowania kursów w grupie liczącej od 3 do 6 osób. Obecność większej liczby osób na zajęciach jest możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników kursu. Jeżeli liczba słuchaczy w grupie spadnie poniżej podanego minimum w trakcie trwania kursu, Centrum BONA ma prawo rozwiązać grupę, proponując Słuchaczowi uczestnictwo w innej grupie o tym samym poziomie, a jeśli jest to nie możliwe – zwracając Słuchaczowi niewykorzystaną część wniesionej przez niego opłaty proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.
 3. Prowadzenia nadzoru metodycznego nad pracą lektorów.
 4. Zapewnienia zastępstwa za lektora prowadzącego w przypadku jego nieobecności lub, jeśli nie jest to możliwe, poinformowania Słuchacza o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane przez Centrum BONA zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym uzgodnionym z grupą.
 5. Zapewnienia dodatkowych materiałów dla Słuchacza i umożliwienia zakupu podręcznika wskazanego przez Centrum BONA.
 6. Monitorowania postępów Słuchacza w nauce języka poprzez przeprowadzanie testów postępów lub testów okresowych.
 7. Wydania certyfikatu ukończenia kursu.

Słuchacz ma prawo do:

 1. Bezpłatnego testu kwalifikacyjnego określającego poziom znajomości języka poprzez test online.
 2. Uczestnictwa w kursie na odpowiednim poziomie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć uwzględniającym przerwy świąteczne i dni wolne od pracy.
 3. Uczestnictwa w kursie prowadzonym przez lektora o odpowiednich kwalifikacjach.
 4. Bezpłatnych materiałów dodatkowych wykorzystywanych przez lektora podczas kursu.
 5. Otrzymania informacji drogą elektroniczną z zajęć, w których nie uczestniczył – jeżeli Słuchacz uprzedził o nieobecności.
 6. Weryfikacji swoich postępów w nauce dzięki wypełnianiu testów sprawdzających.
 7. Uzyskania certyfikatu ukończenia kursu.

Słuchacz zobowiązuje się do:

 1. Regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich udziału.
 2. Uzupełniania zaległości we własnym zakresie. W przypadku opuszczenia zajęć, Słuchacz może wykupić dodatkowe, indywidualne zajęcia z lektorem zgodnie z obowiązującym cennikiem Centrum BONA.
 3. Dostosowania się do wymogów obowiązujących w budynku, gdzie odbywają się zajęcia (dbanie o czystość i inne).
 4. Dbałości o mienie należące do Centrum BONA (wszelkie koszty związane z naprawą sprzętu zniszczonego przez Słuchacza pokrywa Słuchacz).
 5. Wniesienia opłat w wysokości i terminach określonych w umowie o prowadzenie zajęć.
 6. W przypadku kursów indywidualnych – do poinformowania o planowanej nieobecności z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem przed planowym terminem zajęć, w przeciwnym wypadku opłata zostanie pobrana tak jakby zajęcia się odbyły.