REGULAMIN-UMOWA KURSÓW JĘZYKA WŁOSKIEGO ON-LINE
BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Centrum BONA świadczy usługi w zakresie nauki języka włoskiego on-line poprzez program Clickmeeting.
 2. Kursant otrzymuje dane dostępowe do zalogowania się do Strefy Kursanta na platformie szkolnej EduSky, gdzie podpisze umowę o prowadzenie kursu, będzie miał możliwość bezpośredniego połączenia się z zajęciami on-line w programie Clickmeeting oraz wgląd do wszystkich informacji dotyczących kursu, płatności i dziennika zajęć.
 3. Centrum BONA zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania poprzez prowadzenie zajęć przez lektorów o właściwych kwalifikacjach metodycznych i językowych.
 4. Kursant zobowiązuje się do zakupu zalecanego podręcznika, którego cena nie jest wliczona w koszt kursu.
 5. Kursant zobowiązuje się do terminowego wniesienia umówionej opłaty za kurs.
 6. Opłaty przelewem należy wnosić na konto Centrum BONA: ALIOR BANK 29 2490 0005 0000 4530 2998 1872 .
 7. W razie opóźnienia Kursanta w uiszczaniu opłat Centrum BONA będzie naliczało za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości maksymalnej określonej w kodeksie cywilnym, w skali rocznej liczone za okres do dnia faktycznej zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie wynoszącego więcej niż 7 dni kalendarzowych Centrum BONA może odstąpić od umowy z Kursantem zachowując prawo do dochodzenia całej należności wraz z odsetkami.
 8. Obie strony obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy (przy kursach semestralnych) lub dwutygodniowy okres wypowiedzenia (przy kursach miesięcznych). Wypowiedzenie należy doręczyć drugiej stronie w formie elektronicznej – e-mail na adres: info@centrumbona.pl
 9. W razie nieobecności Kursanta na zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie, Centrum BONA nie zwraca żadnych opłat za niewykorzystane przez niego spotkania.

KURSY GRUPOWE:

 1. Centrum BONA zapewnia Kursantowi umówioną ilość spotkań w kursie prowadzonym przez wyznaczonego lektora. Jedno spotkanie składa się z dwóch godzin lekcyjnych. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Centrum BONA zobowiązuje się zorganizować spotkania w grupie liczącej od 3 do 6 osób. Jeżeli liczba Kursantów w grupie spadnie poniżej podanego minimum w trakcie trwania kursu, Centrum BONA ma prawo rozwiązać grupę, proponując Kursantowi uczestnictwo w innej grupie o tym samym lub podobnym poziomie, a jeśli jest to nie możliwe – zwracając Kursantowi niewykorzystaną część wniesionej przez niego opłaty proporcjonalnie do ilości niezrealizowanych godzin lekcyjnych.
 3. W przypadku konieczności rozwiązania grupy w trakcie trwania kursu Kursant ma prawo do zwrotu opłaty za nieodbyte zajęcia bez okresu wypowiedzenia.

KURSY I ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 1. W przypadku nieobecności Kursanta, jest on zobowiązany poinformować o planowanej nieobecności z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem przed planowym terminem zajęć, w przeciwnym wypadku opłata zostanie pobrana tak jakby zajęcia się odbyły. Prawidłowe odwołanie spotkania polega na przekazaniu informacji telefonicznie lub mailowo na adres info@centrumbona.pl; odwołanie musi być potwierdzone przez Sekretariat Centrum BONA.
 2. Przesunięte spotkanie należy odrobić w terminie do 30 dni od daty zakończenia kursu, w przeciwnym razie zostaną one uznane jako odbyte.