Polityka prywatności

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
treść polityki prywatności ulega aktualizacji z dniem 25 maja 2018. 

 

BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej tworzą ludzie, którzy cenią swoją prywatność i cenią prywatność osób korzystających z ich usług. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszej strony i uczących się na naszych kursach.

Aby realizować zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, utworzyliśmy szczegółowy wewnętrzny zestaw procedur zwany Rejestr Czynności Przetwarzania. Informacje na tej stronie i jej podstronach omawiają wyciąg najważniejszych informacji dotyczących tego, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Administrator Danych Osobowych

BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej Magdalena Legiecka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie https://www.centrumbona.pl/ Przetwarzamy również dane osobowe naszych klientów, słuchaczy, pracowników oraz potencjalnych klientów i potencjalnych pracowników.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Legiecka. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem:

Ogólne informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Co oznaczają poszczególne słowa użyte w tym dokumencie?

Centrum BONA, my, nasze – BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej Magdalena Legiecka z siedzibą we Wrocławiu (53-123), al. Jaworowa 8, o numerze NIP 754-253-54-16.

nasi klienci – klienci Centrum BONA, którym Centrum BONA świadczy usługi edukacyjne w zakresie nauki języka włoskiego i polskiego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która posiada aktualną umowę z Centrum BONA.

słuchacz – Klient albo pracownik Klienta  uczęszczający na kurs w Centrum BONA.

potencjalny klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która jest zainteresowana ofertą Centrum BONA.

potencjalny pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Centrum BONA.

Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient.

strona, nasza strona – https://www.centrumbona.pl/

Jakie mam prawa?

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się wyżej pod odpowiednim nagłówkiem). Przysługują Tobie następujące prawa:

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).
(podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. (podstawa prawna: art. 21 RODO).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 17 RODO).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. (podstawa prawna: art. 18 RODO).

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. (podstawa prawna: art. 15 RODO).

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego centrum językowego. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w powszechnie akceptowalnym formacie, np. pdf, csv lub xml (podstawa prawna: art. 20 RODO).

Jak mogę egzekwować swoje prawa?

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak Centrum BONA dba o bezpieczeństwo moich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, bo chcemy cieszyć się Twoim zaufaniem. Stosujemy w stosunku do danych elektronicznych m.in. szyfrowanie dysków twardych, menedżery haseł do generowanie długich i trudnych do odgadnięcia haseł, zapory ogniowe. Zabezpieczamy dane analogowe poprzez odseparowanie danych osobowych od ogólnie dostępnej przestrzeni.

Jak zostanę poinformowany o zmianach w Polityce Prywatności?

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją mejlowo.

Dla osób, które tylko przeglądają naszą stronę:

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (BONA Centrum Języka i Kultury Włoskiej Magdalena Legiecka z siedzibą we Wrocławiu (53-123), al. Jaworowa 8, o numerze NIP 754-253-54-16) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do
  • oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu i utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do większości funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika), mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.